masala és barreja d'espècies

Crucigramasala núm.68