masala és barreja d'espècies

Solucions Crucigramasala núm.69